محاسبه اظهارنامه گمرکی برای تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و عوارض کالا می باشد ، لطفا اطلاعات را دقیق وکامل وارد نمایید، مقادیر به صورت ریال می باشند.